10 redenen om permanent te meten

1. Metingen van incidenten
2. Bij bepalen van ruimte in de installatie
3. Veiligheid
4. Continuous improvement
5. Bewijslast (juridisch afkaderen)
6. Bij preventief en prestatiegericht onderhoud
7. Registratie van verbruiken
8. Vastleggen van trends
9. Notificeren en alarmeren
10. Eénmalige investering

Van momentopname naar continu inzicht

Voor een bedrijf is inzicht in de elektrische installatie een must. Dit kun je realiseren door te meten: tijdelijk óf permanent. Waar kies je voor? Is een tijdelijke meting een logische keuze? Het antwoord daarop is nee. Bij een tijdelijke meting maak je in feite een foto van de installatie, dat is slechts een momentopname.

Productieprocessen, weersomstandigheden en seizoenen hebben invloed op de stroomopname en storingen doen zich onaangekondigd voor. Een permanente meting is als een film waarin alles wordt vastgelegd wat nodig is voor analyses en rapportages.

Tijdelijke of permanente meting met Janitza meters - fortop NL

1. Metingen van incidenten

Spanningsdips, stroompieken en ongewenste effecten bij schakelacties kunnen storingen tot gevolg hebben. Deze storingen zijn niet te voorspellen. Met een continu-meting worden spanningsdips en ongewenste stroompieken gemeten en vastgelegd. Op basis van deze meetdata kan worden vastgesteld of de dip of piek door interne apparatuur wordt veroorzaakt of uit het elektriciteitsnet komt. Zo kan sneller worden ingeschakeld en kunnen tijdig passende maatregelen genomen worden. Door de dips en pieken te registreren en tijdig de melden zijn de gevolgkosten tot 80% te reduceren.

Lees meer over spanningsdips

2. Bepalen van de ruimte in de installatie

Om de beschikbare vermogensruimte op de transformator, de generator of vrije groep te bepalen is een momentopname niet voldoende. Naast een dag- of een weekprofiel kunnen de opgenomen vermogens ook over het verloop van een jaar sterk verschillen. Zo kunnen koelmachines of warmtepompen in de zomer of in de winter een piekbelasting vertonen. Daarom is permanent inzicht in data over een langere periode noodzakelijk.Bepalen van ruimte in de installatie - Tijdelijk vs. permanent meten - fortop advies

Schrijf je in voor een online webinar

3. Veiligheid

Het plaatsen van tijdelijke metingen brengen veiligheidsrisico's met zich mee. Veelal moet de meting worden aangebracht in installaties die onder spanning staan, waardoor alleen hooggekwalificeerd personeel met beschermingsmiddelen als veiligheidsschermen, isolatiematten en handschoenen de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Ook moet de werkplek worden afgezet. En dit moet allemaal georganiseerd worden voor een tijdelijke meting.

Om ervoor te zorgen dat dit alles niet nodig is, is het plaatsen van een permanente meting tijdens bijvoorbeeld reguliere onderhoudswerkzaamheden aan te raden. Het is tevens goedkoper.

Veilig uitvoeren van een tijdelijke meting - Jarno Schoen fortop

4. Continuous improvement

Het continu verbeteren speelt een belangrijke rol in managementprocessen. Hierbij wordt de PDCA-cyclus gebruikt (Plan Do Check Act). Dit komt onder andere terug in energiemanagement (ISO50001), optimalisatie van productieprocessen, power quality management en het realiseren van milieudoelstellingen. Een permanente meting – en dus een permanent meetsysteem – past perfect binnen deze manier van werken. Periodieke rapportages worden automatisch gegenereerd en zijn essentieel voor de 'Check' binnen de PDCA Cyclus.

PDCA - Continu verbeteren van processen - Tijdelijk vs. permanent meten

5. Bewijslast (juridisch afkaderen)

Juridisch afkaderen en het creëren van bewijslast is belangrijk bij aansprakelijkheidskwesties bij kostbare machines en apparatuur.

Garanties vervallen bij te veel harmonische vervuiling of een te hoge spanning. Daarom is het belangrijk 365 dagen per jaar vast te leggen of de spanning aan internationale normen voldoet.

Lees meer over hogere harmonischen

6. Preventief en prestatiegericht onderhoud

Door continu de belasting, de power quality en ongewenste nul- en aardfoutstromen te meten, is het mogelijk in te grijpen voordat zich een foutsituatie voordoet en helpt bij het voorkomen van vervroegde uitval van apparatuur of beveiligingen. Een 'stoplicht'-rapportage helpt bij het interpreteren van moeilijk te begrijpen meetdata. Daarom is een permanente meting een onmisbare tool om onderhoud beter te plannen en uitval te voorkomen.

Preventief en prestatiegericht onderhoud - Tijdelijk vs. permanent meten

7. Registratie van verbruik

Registratie van verbruik - Tijdelijk vs. permanent meten

Voor het meten, registreren en rapporteren van energieverbruik is een continu meting een must. Zo kan de effectiviteit van energiebesparende maatregelen worden bewezen, worden sluipverbruikers opgespoord en kunnen noodzakelijke rapportages worden opgesteld. Permanent meten en registreren is noodzakelijk voor elk energiemanagementsysteem.

8. Vastleggen van trends

Als je niet continu meet, zie je geen problemen aankomen. Je bent in feite blind voor wat er speelt in de installatie.

Door het continu vastleggen van informatie worden trends bepaald en kunnen verbanden worden gelegd tussen gebeurtenissen in de installatie, omstandigheden van buiten en de invloed ervan op het verbruik, blindvermogen en de power quality.

Dit zorgt voor een beter inzicht in het gedrag van de installatie en zo kunnen tijdig passende maatregelen worden genomen. Lees meer over het reduceren van blindvermogen in de white paper.

 

9. Alarmeren en notificeren

Alarmeren en notificeren - tijdelijk vs. permanent meten

Een tijdige waarschuwing bij niet gewenste afwijkingen in verbruik, de belasting, power quality of dips- of pieken is wenselijk om in te grijpen en zelfs ongewenste uitval te voorkomen. Een permanente meting maakt het mogelijk tijdig te waarschuwen via e-mail, SMS of alarmoverzichten.

10. Eénmalige investering voor permanent resultaat

De kosten van een tijdelijke meting bij elkaar opgeteld, zijn vaak hoger dan de prijs van de aanschaf en het plaatsen van een permanente meting.

De kosten van een tijdelijke meting bestaan uit het plaatsen van een meetkoffer, de huurkosten, de te nemen veiligheidsmaatregelen, het verwijderen van de koffer en de handmatige rapportage bij elkaar opgeteld.

Omdat het om een eenmalige activiteit gaat, levert een investering in een permanente meting meer rendement op.

Gaat u voor een permanente meting?

Tijdelijk of permanent meten

Kies dan voor een analyser van Janitza met geheugen en ingebouwde webbased visualisatie. Deze is geschikt voor elke gangbare webbrowser voor PC’s en mobiele devices. Software is hierdoor niet direct nodig en u heeft tegen relatief lage startkosten alle voordelen die permanent meten u kan bieden.

Neem vrijblijvend contact met ons zodat we u kunnen helpen met de keuze van de juiste meter of het opstellen van een compleet meetplan.

close-video-button